PTRE » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PTRE.PL

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 6. Ogłoszenia

 7. Obowiązki użytkownika

 8. Warunki zawierania umów sprzedaży

 9. Własność intelektualna

 10. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy

 11. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług świadczonych przez usługodawcę

 12. Postanowienia końcowe

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem http://www.ptre.pl, udostępniony jest Użytkownikom przez Polskie Towarzystwo Rolników Ekologicznych z siedzibą w Kocku, Wola Skromowska 1, 21-150 Kock.

 2. Serwis internetowy www.ptre.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy www.ptre.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego www.ptre.pl, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 5. Każdy Użytkownik, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu internetowego www.ptre.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu internetowego www.ptre.pl pod adresem http://www.ptre.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane pod adresem http://www.ptre.pl użyte są w celach informacyjnych.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

DEFINICJE

 1. USŁUGODAWCA (ADMINISTRATOR) - Polskie Towarzystwo Rolników Ekologicznych z siedzibą w Kocku, Wola Skromowska 1, 21-150 Kock

 2. LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

 3. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 4. SERWIS - internetowy serwis ogłoszeniowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej http://www.ptre.pl stanowiący własność Polskie Towarzystwo Rolników Ekologicznych z siedzibą w Kocku, Wola Skromowska 1, 21-150 Kock

 5. STRONY - Użytkownik oraz Usługodawca;

 6. SPRZEDAJĄCY – Użytkownik, oferujący w Serwisie Produkt na sprzedaż.

 7. KUPUJĄCY – Użytkownik kupujący od Sprzedającego Produkt ogłoszony w Serwisie.

 8. PRODUKT – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.

 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym, a Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu.

 10. UŻYTKOWNIK (USŁUGIOBIORCA) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu. Użytkownik może korzystać z Serwisu jako Sprzedający, a także jako Kupujący.

 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

 12. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie.

 

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. przeglądanie ogłoszeń,

  2. dodawanie ogłoszeń,

  3. bezpłatne udostępnianie informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego,

  4. bezpłatne udostępnianie informacji w formie Newslettera.

 2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe.

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych wymienionych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na dodawaniu ogłoszeń w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.

  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na bezpłatnym udostępnieniu informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego zawierana jest na czas nieoznaczony.

  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 4. Komputer z dostępem do Internetu.

 5. Dostęp do poczty elektronicznej.

 6. Przeglądarka internetowa.

 7. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym. (np. usługa Newslettera)

  2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administrator@ptre.pl

  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

OGŁOSZENIA

 1. Użytkownik dodaje ogłoszenie dotyczące kupna lub sprzedaży określonego Produktu.

 2. Serwis dopuszcza zamieszczanie ogłoszeń dotyczących wyłącznie Produktów roślinnych, zwierzęcych lub produktów od nich pochodzących.

 3. Przedmiotem ogłoszenia może być wyłącznie Produkt ekologiczny, certyfikowany przez jednostkę certyfikującą EKOGWARANCJA PTRE Sp. z .o.o.

 4. Ogłoszenie należy umieścić w kategorii, do której oferowany przedmiot najlepiej pasuje.

 5. Administrator może przenieść ogłoszenie do innej kategorii.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo po poinformowaniu Użytkownika, do usunięcia ogłoszenia, gdy nie spełni wymogów lub narusza Regulamin.

 7. Ogłoszenia są sortowane standardowo, od najnowszych do najstarszych.

 8. Ogłoszenia nie spełniające warunków opisanych w Regulaminie nie będą publikowane w Serwisie.

 

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. współpracy z Usługodawcą przy wykonywaniu Usług,

  2. udzielania Usługodawcy informacji, zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług,

  3. działania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich,

  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Użytkownik zamieszczający w Serwisie ogłoszenie sprzedaży oświadcza, iż przysługują mu prawa do oferowania Produktów na sprzedaż, których dotyczy ogłoszenie. Konsekwencje działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu.

 3. Użytkownik odpowiedzialny jest za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.

 

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Stronami Umowy Sprzedaży są Sprzedający i Kupujący.

 2. Ogłoszenia dotyczące Produktów w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 3. Serwis nie pośredniczy w Umowie Sprzedaży i nie jest stroną postępowania reklamacyjnego.

 4. Pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie transakcji, ponoszą Użytkownicy zaangażowani w daną umowę.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu, bez zgody Administratora lub niezgodnie z Regulaminem.

 3. Umieszczenie w Serwisie treści, będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) wiąże się z udzieleniem Administratorowi przez Użytkownika, nieodpłatnej licencji na korzystanie oraz rozporządzanie utworem. Licencja nie doznaje żadnego ograniczenia czasowego oraz terytorialnego, w związku z tym Licencja nie wygasa w przypadku rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług Serwisu. W zakresie Licencji wchodzą prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie na następujących polach eksploatacji: publiczne wystawianie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie utworu w sposób umożliwiający dostęp do niego przez nieograniczony krąg użytkowników w miejscu i czasie przez siebie wybranym; w szczególności Administrator ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich stronach internetowych Serwisu i prezentowania tych utworów innym Użytkownikom.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Wykonując umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania

 2. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych wyłącznie z winy umyślnej.

 3. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do normalnych następstw, przewidywalnych w chwili zwarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik, jak również z tytułu utraconych korzyści.

 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług.

 5. W przypadku łamania warunków Regulaminu przez Użytkowników, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE
USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administrator@ptre.pl

 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje w terminie do 14 dni.

 3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Użytkownika, pod warunkiem, że został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni, od dnia powiadomienia o zmianach.

 3. Regulamin nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z prawem, Usługodawca zastosuje to prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Copyright © PTRE - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij