PTRE » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cel i zakres zbierania danych

 3. Pliki "Cookies"

 4. Podstawa przetwarzania danych

 5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 6. Postanowienia końcowe

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Usługodawca.

 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 4. Administrator zarejestrował zbiór danych udostępnianych przez Użytkownika, w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Administrator zbiera dane osobowe w celu:

  1. nawiązania, kształtowania treści, zmian, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego dotyczącego USŁUG.

  2. udokumentowania stosunków umownych, o których mowa w pkt. 1.1 w celach dowodowych, przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).

  3. korzystania z usługi Newslettera. W ramach niniejszej usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Serwis, okresowo i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Adres e-mail Użytkownika jest niezbędny do wysłania Newslettera.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 3. Imię i nazwisko, nazwa firmy,

 4. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

 5. Numer telefonu,

 6. Adres e-mail.

 7. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik.

 8. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 9. Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 10. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 11. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

PLIKI "COOKIES"

 1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie jej danych,

  2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI
SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: administrator@ptre.pl

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Copyright © PTRE - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij